Počas tisícročí sa človek naučil, že v záujme zachovania existencie a rodu má bezpečnosť jednotlivca ako aj spoločnosti, podmieňujúci význam. Pračlovek sa ukrýval v jaskyniach, pričom vchod do jaskyne strážil za pomoci ohňa. Starovekí ľudia stavali steny a v stredoveku sa budovali mohutné hrady a pevnosti, ktoré sa týčili dohora v okolitom prostredí. Človek 21. storočia taktiež nevyhnutne potrebuje zabezpečiť svoju bezpečnosť, nakoľko sa svet zmenil. Otázka bezpečnosti je v súčastnosti oveľa zložitejšia než v minulosti. Hrozia úplne iné nebezpečia a zmenili sa aj spôsoby ochrany voči nim.

V súčastnosti sa nemusíme báť, že sa staneme obeťami divej zvery v lese, skôr sa treba obávať, že počas našej prechádzky v tomto lese nám niekto ukradne auto z miesta, kde sme ho zaparkovali. Zabezpečenie osobnej bezpečnosti a ochrany majetku sa v súčastnej dobe stalo samostatným priemyselným odvetvím. Napriek nášim úsiliam o zachovanie si svojej nezávislosti a osobnej slobody, predsa akceptujeme skutočnosť, aby nás v záujme našej osobnej bezpečnosti legitimovali a kontrolovali.

Na preukázanie svojej totožnosti nosíme so sebou doklady totožnosti a zdá sa nám to samozrejmé ak ich od nás požadujú a tieto kontrolujú pomocou automatických čítacích zariadení. Dokonca sa nesťažujeme ani vtedy, ak pri príchode na parkovisko automaticky zaregistrujú poznávaciu značku nášho vozidla pomocou špeciálnych kamerových systémov. Bezpečnosť je aj v dnešnej dobe individuálnym aj celospoločenským záujmom, tak ako aj v minulosti.

Technológia A.R. Hungary, Inc. v službách bezpečnosti jednotlivca a spoločnosti

Akciová spoločnosť ARH Inc. vyvíja, vyrába a predáva inteligentné informačné, bezpečnostné a dopravno- bezpečnostné prostriedky a výrobky, ktoré fungujú na základe inteligentného spracovania obrazu. Ich zákazníkmi sú spravidla také firmy, ktoré za pomoci najmodernejších inovatívnych technológií tieto vysokokvalitné systémy dodávateľsky nainštalujú konečným spotrebiteľom.

Tieto dopravné a bezpečnostné systémy ktorých základom je umelé inteligentné spracovanie obrazu s príslušným know-how využíva doteraz vyše 2000 spokojných zákazníkov vo viac ako 200 tich štátoch. Na každom kontinente sveta , od Austrálie po Brazíliu, od Kórei po Saudskú Arábiu sa stretneme s ich čítacími zariadeniami dokladov a zariadeniami na rozpoznávanie evidenčných značiek automobilov.

Čo je tajomstvom úspechu? Tajomstvom tohto úspechu je záväzok spoločnosti voči vyspelým technickým riešeniam, pri zachovaní ich spoľahlivosti a efektívnosti.

A.R. Hungary, Inc. Akciová spoločnosť - technológie v službách bezpečnosti jednotlivca a spoločnosti

Jednotlivec získava informácie o okolitom svete získava informácie pomocou svojich zmyslových orgánov.Na základe údajov získaných pomocou týchto základných piatich zmyslov /zrak,sluch,chuť,čuch,hmat/ a následne spracovaných v mozgu, je 75-80 % uvedených informácií vizuálnych. Vizuálne vnímanie má teda v spojení človeka s okolitým svetom rozhodujúce postavenie.

V r. 190 som spolu s niekoľkými mladými kolegami matematicko-technickými inžiniermi riešili otázku, či by bolo možné pomocou počítačovej techniky vytvoriť taký počítačový model ľudského mozgu, ktrorý by umožňoval počítaču „videnie“. Inými slovami či je počítač schopný samostatne vnímať a pochopiť doteraz ním ešte nevidený – nepoznaný obsah digitálneho obrazu. Úspechy vo výskume nás po krátkom čase donútili zúžitkovať výsledky týchto výskumov a pristúpiť k realizácii konkrétnych úloh.

Tak v roku 1992 v Maďarsku vznikol prvý automatizovaný počítačový systém rozpoznávania evidenčných čísiel automobilov na svete.

Po nasledujúcich 12 rokoch sústavného vývoja a inovácií na vysokej úrovni, môžeme povedať, že A.R. Hungary, Inc. a.s. zastáva významné miesto na svetovom trhu dopravnej a bezpečnostnej techniky založenej na základe spracovania obrazu.

Systém rozpoznávanie evidenčných čísiel automobilov ARH CARMEN sa vďaka svojej spoľahlivosti dostal na prvé miesto medzi výrobkami tejto kategórie. Zariadenie CARMEN ANPR motor, je schopné s maximálnou bezpečnosťou a spoľahlivosťou prečítať a rozpoznať akúkoľvek alfanumerickú značku a ako jediné takéto zariadenie na svete dokáže rozpoznávať aj arabské evidenčné značky automobilov.

Čítacie zariadenia dokladov od spoločnosti A.R. Hungary, Inc. si získali uznanie za svoju vysokú rozlišovaciu a obrazotvornú schopnosť, ako aj spoľahlivosť v prevádzke.

CARMEN ACCR - Automatic Container Code Recognition

Novým výrobkom ARH je zariadenie na rozpoznávanie tváre FACEIDENT. Vďaka svojej operačnej rýchlosti a spoľahlivosti má jedinečné využitie na rozpoznávanie tváre ako základná jednotka pre vstupné systémy.

A.R. Hungary, Inc. – technológie v službách bezpečnosti jednotlivca a spoločnosti – technológia a kvalita

Spočítali ste si už niekedy, že koľko preukazov ste už vlastnili počas Vášho života? A koľko ich vlastníte v súčastnosti? Predstavme si, koľko dokladov sa denne skontroluje na celom svete počas jedného bežného dňa na letiskách,hraničných prechodoch, v babankách a na ostatných miestach ! Podľa odhadov to je 10 000 kusov za jednu sekundu! Je teda prirodzené, že účinnosť a rýchlosť kontroly je bážnym bezpečnostným a v neposlednom rade aj hospodárskym záujmom.

A.R. Hungary, Inc. si v roku 1998 vytýčila za svoj cieľ vyvinúť také automatické čítacie a kontrolné zariadenie dokladov, pri nasadení ktorého do prevádzky, pri prevádzke ktorého bude možné vykonávať čítanie a kontrolu dokladov vysokoúčinne a produktívne. Tak vznikla rodinná skupina výrobkov PASSPORT READER.

Úloha nebola jednoduchá! Zariadenia museli byť schopné zobraziť jednotlivé ochranné prvky nachádzajúce sa na dokladoch a museli dokázať čítať aj údaje nachádzajúce sa dokladoch. K tomu aby boli ochranné znaky viditeľné pri normálnom, infra aj ultra fialovom svetle, bolo potrebné vytvoriť obraz. Celý proces nemohol trvať dlhšie, než 1 až 2 sekundy. Vytvorené zariadenie muselo byť svojím prevedením malých rozmerov a zároveň dostatočne pevné. Muselo zodpovedať podmienkam náročnejšieho mechanického namáhania.

Po dvojročnom úsilí vzniklo v roku 2000 prvé také zariadenie, ktoré vyhovovalo predpokladaným požiadavkám a ktoré si medzi v súčastnosti najmodernejšími technológiami produktov CLR získalo medzinárodný úspech a uznanie.

Zariadenia CLR dokážu ako pri normálnom, infra aj ultrafialovom osvetlení súčastne s vysokou spoľahlivosťou načítavať ochranné znaky a okrem svojich vysoko účinných algoritmov rozlišovania dokážu poskytovať aj iné vo svojej triede jedinečné služby. Dokážu rozoznávať aj barové kódy 2D, zhotovovať farebné UV fotografie, automaticky rozoznávajú doklady, dokážu načítať údaje z najmodernejších cestovných pasov, ktoré sú vybavené čipmi RFID.

Skupina produktov CLR má šesť modifikácií, ktoré ponúkajú optimálne využitie v rozličných oblastiach. Majú mimoriadne jednoduchú obsluhu nevyžadujúcu špeciálne vzdelanie, alebo školenie. Prístroje zaregistrujú vsunutie dokladu a automaticky vyhotovia obraz a jeho rozbor.

Vývojoví pracovníci venovali počas vývoja zariadení CLR veľkú pozornosť aj možnosti ich ľahkej integrácie s inými systémami. Produkty rady CLR je možné vďaka k nim dodávanému programovému vybaveniu ľahko prispôsobiť k akémukoľvek informačnému systému slúžiacemu na kontrolu dokladov.

Úspechy našej partnerskej spolupráce so systémovými integrátormi potvrdzuje, že na celom svete je v činnosti niekoľko tisíc PR napr. na letiskách, hraničných prechodoch, vyslanectvách, poštových úradoch, v hoteloch, notárskych úradoch.

Vďaka rozvoju v oblasti telekomunikácií v posledných rokoch, vznikla možnosť využitia mobilného čítacieho zariadenia dokladov v praxi. Na letiskách, hraničných prechodoch, pri cestných kontrolách, vo vlakoch a na lodiach sú časté prípady, kedy je potrebné osobné doklady totožnosti prekontrolovať z dôvodu overenia ich pravosti, avšak kvôli chýbajúcemu k tomu potrebnému vybaveniu toto nie je možné uskutočniť. Túto výzvu prijala A.R. Hungary, Inc. a ako riešenie tohto problému vyvinula a predviedla mobilné čítacie zariadenie PR 303 na kontrolu cestovných.

PR 303je zariadenie, pomocou ktorého sa jediným pohybom – zasunutím dokladu do čítacej štrbiny - dá skontrolovať údaje nachádzajúce sa na doklade. Doba celej operácie je kratšia než 2 sekundy. Zariadenie je vyhovujúce pre lokálnu kontrolu údajov a taktiež aj na prenos údajov on-line cez GPRS. Mimoriadne výhodné je použitie zariadenia PR 303 v medzinárodných vlakoch.

Podľa doterajších štatistík je na svete v prevádzke viac ako pol miliardy automobilov. Prvotným rozpoznávacím znakom týchto vozidiel sú až doposiaľ ich evidenčné čísla. Preto nie je prekvapujúca skutočnosť, že automatizované zariadenia rozpoznávania evidenčných značiek vozidiel sa stali súčasťou viacerých dopravných a bezpečnost-ných systémov na celom svete. Nastala potreba takého rozpoznávacieho zariadenia evidenčných značiek, ktorý je okrem svojej rýchlost a spoľahlivosti aj nákladovo primeraný.

Technológia CARMEN ANPR spĺňa všetky tieto požiadavky. Je rýchla, presná a nákladovo primeraná. Toto dokazujú všetky doteraz spoľahlivo fungujúce nainšta-lované zariadenia vo viac ako 60-tich štátoch sveta , ktoré pracujú na základe systému CARMEN ANPR ako aj takmer 1000 integrátorov, ktorí sú partnermi ARH.

Ako funguje CARMEN ANPR?

- kamera zhotoví detailný fotografický záber vozidla
- na zhotovenom zábere vyhľadá evidenčnú značku vozidla a rozlíši znaky na nej
- vyhotovený záber a evidenčnú značku postúpi ďalej do databázy a do operačného systému, ktorý tieto údaje ďalej spracováva

A.R. Hungary, Inc. Rt. – prostredníctvom programových verzií a doplnkového hardvéru rozšíril ponúkaný sortiment zariadenia CARMEN pre systémových integrátorov.

- CARMEN Parking software –má efektívne náklady a je ideálnym riešením pre vstupné brány.
- CARMEN Freeflow software –má neobmedzené možnosti, dokáže priebežne rozpoznávať evidenčné čísla vozidiel pohybujúcich sa aj veľkou rýchlosťou.
- FXVD4 digitálna video karta – umožňuje pripojenie ľubovoľnej videokamery k zariadeniu
- FXCAM IBW 2000 ANPR kamera – riešenie pre ideálny obraz
ARH Car PC

Charakteristika zariadenia CARMEN ANPR motor

Nezávislosť na štátoch a znakoch evidenčných čísiel –rozpoznáva čínske, arabské a latinské znaky.
Veľká rozlišovacia presnosť – pri alfanumerických znakoch nad 98 %
Rýchlosť rozlišovania – jeden čítací cyklus je kratší než 80msec.
Cenovo primeraná technológia – vynikajúci pomer ceny a výkonu
Ľahká a rýchla integrácia – podpora rôznych operačných systémov a programátorských jazykov.


Kým ste si pozreli tento film, zariadenie na rozpoznávanie evidenčných značiek automobilov CARMEN na 5-tich kontinentoch sveta prečítal viac než 100 000 týchto značiek na nasledovných miestach:
V hromadných parkovacích budovách
Na platených parkoviskách
V strážených objektoch
Na kamiónových termináloch
Na hraničných prechodoch
Na diaľniciach
Na mimoúrovňových križovatkách
V tuneloch a na mostoch
V garážach
Na čerpacích staniciach pohonných hmôt
Pri spoplatňovacích vstupných a výstupných bránach
V mestských zónach, kde je vylúčená automobilová doprava

For further and more up to date information visit our website at www.arh.hu

If you have questions about our solutions feel free to contact us.
For sending an email in English, please click here.